Ethic's in Physical Education and Sport

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 2551 ชั้นปี 1