เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัชระ เพชรคล้าย

โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปรากร

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

1 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติทางเพศของวัยรุ่น จะทำให้สามารถแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสังคมไทย

2 ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 ตัวชี้วัด

พ 2.1 ม.2/1วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติทางเพศของวัยรุ่นได้