วิชาสุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2

วัชระ เพชรคล้าย

โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปรากร

คำอธิบายชั้นเรียน

1 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติทางเพศของวัยรุ่น จะทำให้สามารถแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสังคมไทย

2 ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 ตัวชี้วัด

พ 2.1 ม.2/1วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติทางเพศของวัยรุ่นได้