เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัชระ เพชรคล้าย

โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปรากร

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

1 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน จะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้

2 ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 ตัวชี้วัด

พ 2.1 ม.2/2วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้