วิทยาศาสตร์ ป.3

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา เรียนรู้ ลักษณะของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและการนำความรู้ไปใช้