ภาษาไทย

อาทิตยา บาลไทยสงค์

โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขี้ยนเบื้องต้นของนักเรียน