GS 4204 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางสังคมวิทยา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

GS 4204 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางสังคมวิทยา เป็นรายวิชาที่สอนเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา รุ่นที่ ๑๑