Computer ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาวรสริน ผาดจันทึก

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

สำหรับเรียนวิชาคอมพิวเตอร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4