Computer ป.4

นางสาวรสริน ผาดจันทึก

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับเรียนวิชาคอมพิวเตอร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4