มานุษยวิทยาประยุกต์


ผู้สอน
พระดร. อนิล ศากยะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มานุษยวิทยาประยุกต์

รหัสวิชา
1518

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำอธิบายวิชา

          วิชามานุษยวิทยาประยุกต์ (Applied Anthropology) ศึกษาความหมาย คำนิยาม ขอบเขต และวิธีการศึกษามานุษยวิทยาประยุกต์ และพัฒนาการของมานุษยวิทยาประยุกต์ มานุษยวิทยาประยุกต์กับสาขาอื่น ๆ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเมืองการปกครอง เป็นต้น บทบาทของมานุษยวิทยาประยุกต์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย บทบาทของพระสงฆ์ในการนำเอามานุษยวิทยาประยุกต์ไปปรับใช้ในการเผยแผ่ศาสนา รวมทั้งการประยุกต์หลักการทฤษฎีทางมานุษยวิทยา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกสมัยใหม่ ปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับสภาพสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในประเทศที่กำลังพัฒนา เป็นต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books