คณิตศาสตร์สำหรับเด็กออทิสติก

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เพื่อใช้เป็นสื่อการ้รียนการสอน