เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Conversation1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา  (Objectives)

 • เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจภาษาที่ใช้ระหว่างภาษาในการสนทนาในชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพ
 • เพื่อพัฒนาการใช้ สำนวนภาษาและท่าทางในการสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคล
 • เพื่อให้มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือน และความแตกต่างของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย นำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
 • เพื่อให้เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
   

  มาตรฐานรายวิชา  (Subject  Standard)

 • สนทนาโต้ตอบเรื่องในชีวิตประจำวันและการทำงาน โดยใช้บทบาทสมมติ หรือสถานการณ์จำลอง
 • บอกใจความสำคัญ และรายละเอียดจากเรื่องที่ฟัง และอ่าน
 • บรรยาย นำเสนอ เรื่องราวที่น่าสนใจ หรือเรื่องทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับระดับ
 • เปรียบเทียบการใช้ถ้อยคำ สำนวนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
 • กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม