homeConversation1
personperson_add
Conversation1

ผู้สอน
person
นางสาว ปัณยตา หมื่นศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Conversation1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1519

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา  (Objectives)

 • เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจภาษาที่ใช้ระหว่างภาษาในการสนทนาในชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพ
 • เพื่อพัฒนาการใช้ สำนวนภาษาและท่าทางในการสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคล
 • เพื่อให้มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือน และความแตกต่างของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย นำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
 • เพื่อให้เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
   

  มาตรฐานรายวิชา  (Subject  Standard)

 • สนทนาโต้ตอบเรื่องในชีวิตประจำวันและการทำงาน โดยใช้บทบาทสมมติ หรือสถานการณ์จำลอง
 • บอกใจความสำคัญ และรายละเอียดจากเรื่องที่ฟัง และอ่าน
 • บรรยาย นำเสนอ เรื่องราวที่น่าสนใจ หรือเรื่องทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับระดับ
 • เปรียบเทียบการใช้ถ้อยคำ สำนวนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
 • กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)