เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สายวสันต์ เข็มทองคำ

โรงเรียนวัดหนองบัว

เนื้อหาการสอน

ง 3.1 ป.6/1 บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

ง 3.1 ป.6/2 ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล

ง 3.1 ป.6/3 เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ