วิชาคณิตศาสตร์

kaison Boonsri

ม.ว.ก.

คำอธิบายชั้นเรียน

จงหาคำตอบ 100+45 =

99-100=

100+15-15=