วิชาคณิตศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

จงหาคำตอบ 100+45 =

99-100=

100+15-15=