ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ ภาคปกติ สาขาพุทธศาสตร์ มมร.ศศ.

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษา จำนวน ๔ รูป ชั้นปีที่ ๒ ภาคปกติ วิชาที่สอน พระไตรปิฎกศึกษา ๒