เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ ภาคปกติ สาขาพุทธศาสตร์ มมร.ศศ.

เกี่ยวกับชั้นเรียน

venerable Phramaha Thammarat Ariyadhammo

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษา จำนวน ๔ รูป ชั้นปีที่ ๒ ภาคปกติ วิชาที่สอน พระไตรปิฎกศึกษา ๒