homeปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ ภาคปกติ สาขาพุทธศาสตร์ มมร.ศศ.
person
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ ภาคปกติ สาขาพุทธศาสตร์ มมร.ศศ.

ผู้สอน
venerable Phramaha Thammarat Ariyadhammo
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ ภาคปกติ สาขาพุทธศาสตร์ มมร.ศศ.

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
152

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษา จำนวน ๔ รูป ชั้นปีที่ ๒ ภาคปกติ วิชาที่สอน พระไตรปิฎกศึกษา ๒


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)