ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ ภาคปกติ สาขาพุทธศาสตร์ มมร.ศศ.

Thammarat Ariyadhammo

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษา จำนวน ๔ รูป ชั้นปีที่ ๒ ภาคปกติ วิชาที่สอน พระไตรปิฎกศึกษา ๒