เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ป. ๑

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว อาทิตยา บาลไทยสงค์

โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ

กำหนดระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าเมื่อจบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ต้องบรรลุมาตราฐานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตร