คณิตศาสตร์ ป. ๑

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาทิตยา บาลไทยสงค์

โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ

กำหนดระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าเมื่อจบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ต้องบรรลุมาตราฐานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตร