เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๑

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธัญวรรณ เนียมปุก

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

อานออกเสียงทั้งรอยแกวและรอยกรอง คําประพันธ บทความ เรื่องสั้น หรืองานเขียนตางๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี โดยฝกการอานออกเสียงใหถูกตองเหมาะสมกับเรื่องที่อาน จับใจความ ระบุเหตุ และผล ขอเท็จจริงขอคิดเห็น อธิบายคําเปรียบเทียบ คักลายมือตามรูปแบบอักษรไทย เขียนสื่อสาร เขียน บรรยายประสบการณ เขียนเรียงความ ยอความ เขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อตางๆ พูดสรุปใจความสําคัญ พูดเลาเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็น ประเมินความนาเชื่อถือ อธิบายเสียงในภาษา การสรางคํา วิเคราะหภาษา พูดและภาษาเขียน ศึกษาเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคําสอน เหตุการณประวัติศาสตร บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง วรรณกรรมทองถิ่น โดยสรุปเนื้อหา วิเคราะหอธิบาย คุณคา ทองจําบทอาขยานและบทรอยกรองที่นาสนใจ เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาไทย และนํามาประยุกตใช ในการดําเนินชีวิต และมีมารยาทในการดู การพูด การอาน และการเขียน