เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศีกษาปีที่ ๒

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาวกมลพร ทองผิว

โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิย

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟังดูพูด โดยอ่านออกเสีงคำ คำคล้องจองข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

ระบุใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน แสดงความคิดแห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจและนำเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม เล่าเรื่องที่ฟังเกี่ยวกับการสถาปนากรุงศรีอยุธยา เล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ชัดเจน บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยค บอกลักษณะคำคล้องจอง เลือกให้ภาษาไทยมาตรญานและภาษาถิ่น ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก ร้องบทร้องเล่น สำหรับเด็กในท้องถิ่น บอกข้อคิดจากการอ่านนิทานในท้องถิ่น บอกข้อคิดจากการอ่านประวัติ และคุณความดีของกษัตริย์คนดีศรีอยุธยา อธิยายและแสดงบทบาทสมมุติการละเล่นพื้นบ้าน ท่องจำบทอาขยานที่กหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ในแต่ละมาตรฐานสามารถ จำแนกตัวชี้วัดได้ ดังนี้

รหัสตัวชี้วัด

ท๑.๑ ป.๒/๑, ป๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘

ท๒.๑ ป.๒/๑, ป๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔

ท๓.๑ ป.๒/๑, ป๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗

ท๔.๑ ป.๒/๑, ป๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕

ท๕.๑ ป.๒/๑, ป๒/๒, ป.๒/๓

รวมทั้งหมด ๒๗ ตัวชี้วัด