Informative Public Speaking

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูล (IPS) ตามแนวคิดฐานสมรรถนะ สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูล

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูล

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูล