Scholar Network

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Scholar Network คือ การติดต่อกันในระหว่าง Scholar โดยจะมีการนำเสนอข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญมาให้ทราบและช่วยกันคิดหาวิธีจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น