วิชาประวัติพระพุทธศาสนา

kaison Boonsri

โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

๑. เพื่อให้รู้ประวัติของพระพุทธเจ้าตามสมควรแก่วัย

๒. เพื่อให้เกิดศรัทธาและความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า

๓. เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้า

๔. เพื่อให้เห็นความเป็นอัจฉริยะของพระพุทธเจ้า

๕. เพื่อจูงใจให้เกิดประพฤติตนตามพุทธจริยวัตร

๖. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมด้วยการเรียนรู้ประวัติ