วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 ครูวิทยา โสภากุล

วิทยา โสภากุล

โรงเรียนวัดด่านสำโรง

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาในเอกสารการสอน

2. ทำการศึกษาเอกสารการสอน ทำใบงาน

3. ทดสอบหลังเรียน