วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.๑

นาถสุดา นำสุย

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี