วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.๑

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี