ประวัตืศาสตร์ในยุคประชาธิปไตย

ํธัญญารัตน์ แก้วตะพาน

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในยุคประชาธิปไตย