วิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัยศาสตร์

เนตรนภา ทรัพย์พาลี

โรงเรียนแสงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

https://youtu.be/xXMG6b1voxw