วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2

สุรวี เขียวลี

โรงเรียนสองพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน