การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาค กศ.บป.)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และลักษณะของบริษัทข้ามชาติ