เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาค กศ.บป.)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และลักษณะของบริษัทข้ามชาติ