การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์(กศ.บป.)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ