แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 5

ธนกฤต สุภประเสริฐพง

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ด้านการศึกษาและอาชีพ ศึกษาโครงการ ระเบียบการ และเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การวางแผนการเลือกคณะ การจัดอันดับคณะ การสำรวจความถนัด เพื่อประกอบการตัดสินใจสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ศึกษาข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งมนประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ

ด้านส่วนตัวและสังคม ปลูกฝังการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสำนึกอันดีทางสังคม เสริมสร้างการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้คิดอย่างสร้างสรรค์และมีตรรกะทางความคิด เป็นผู้ที่รู้จักวางแผนชีวิตและดำเนินชีวิตด้วยเหตุผล สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเอง เสริมสร้างให้เป็นคนเก่ง คนดี คนมีความสุข