เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพยาบาลผู้ใหญ่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง มะเร็งเต้านม เคมีบำบัด รังสีรักษา การดูแลแบบประคับประคองและการตอบสนองทางจิตต่อความเจ็บป่วยระยะสุดท้าย พื้นฐานการพยาบาล อายุศาสตร์และศัลยศาสตร์ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว การรับรู้และประสาทสัมผัส การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโภชนาการและทางเดินอาหาร ความผิดปกติในระบบขับถ่ายอุจจาระ ปัญหาการเคลื่อนไหว การรับรู้และประสาทสัมผัส การพยาบลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโภชนาการและทางเดินอาหาร ความผิดปกติในระบบขับถ่ายอุจจาระการเผาผลาญและฮอร์โมน

หลังเรียนจบวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายพัฒนาการวัยผู้ใหญ่ และการตอบสนองทางด้านร่างกาย จิต อารมณ์ต่อความเจ็บป่วยในระยะสุดท้าย และการดูแลแบบประคับประคองได้

2. อธิบายขั้นตอนของกระบวนการพยาบาลที่ใช้กับบุคคลวัยผู้ใหญ่ได้

3. อธิบายหลักการพยาบาลบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่มีปัญหามะเร็ง การเคลื่อนไหว การรับรู้และประสาทสัมผัส ปัญหาโภชนาการและทางเดินอาหาร ความผิดปกติในระบบขับถ่ายอุจจาระ ความผิดปกติด้านการเผาผลาญและฮอร์โมนได้