คอมพิวเตอร์ 5 (ง33201) ม.6/2 ภาคเรียนที่ 1/2558

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ 5 (ง33201) ม.6/2 ภาคเรียนที่ 1/2558

โดยครูเกรียงไกร ปู่ยี่