การตลาดออน์ไลน์2558

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนทำ ในรายวิชานี้เน้น ขบวนการหลักการทางการตลาดออน์ไลน์ ที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติลองในบางเครื่องมือ แต่อิงทางการทางการตลาดแบบดั้งเดิม มาประยุกต์ ดัดแปลง และการตลาดแบบใหม่ เช่น บน fb , iG , line การทำตลาดแบบ SEO เครื่องมือทางการตลาดบน internet เข้ามาเกี่ยวข้อง