ศิลปะ

สมภิศ ชาภักดี

โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเรียนรู้รูปลักษณะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์โดย การทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ วาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง และงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน