การผลิตสื่อมัลติมีดีย2(1-58)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฎิบัติการเกี่ยวกับการผสมผสานอินเตอร์แอคทีฟกับงานมัลติมีเดีย ความหมายของอินเตอร์แอคทีฟ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์แอคทีฟร่วมกับงานต่างๆ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปผลิตงานสื่อการเรียนออนไลน์ การสร้างอินเตอร์แอคทีฟโดยการใช้ Action script การเพิ่มเสียงประกอบงานมัลติมีเดีย การเพิ่มวีดีโอมาใช้ในงานมัลติมีเดีย การนำเสนอผลงานมัลติมีเดีย