เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

993-226 การพยาบาลบรรเทาสาธารณภัย (Disaster Nursing)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Concepts and types of disasters, manage of health service, nursing care during emergency, urgency and rehabilitation, nursing care for the injured patients, basic cardiovascular resuscitation, referring, psychological first aid, mental health and psychological rehabilitation, principles of nursing care for victims of insurgency, nursing practice and simulation, cultural, legal and ethical issues