993-226 การพยาบาลบรรเทาสาธารณภัย (Disaster Nursing)

ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

Concepts and types of disasters, manage of health service, nursing care during emergency, urgency and rehabilitation, nursing care for the injured patients, basic cardiovascular resuscitation, referring, psychological first aid, mental health and psychological rehabilitation, principles of nursing care for victims of insurgency, nursing practice and simulation, cultural, legal and ethical issues