คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน ภาค 1/58

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน ภาค 1/58