เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

57-3 4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข (ภาค กศ.บป.)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข 2(2-0-4) [Public Health Environmental Management] ความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ำสะอาด การกำจัดสิ่งขับถ่าย การจัดการมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมแมลงและสัตว์แทะ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย และมลพิษทางอากาศ