ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

57-3 4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข (ภาค กศ.บป.)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15277

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข 2(2-0-4) [Public Health Environmental Management] ความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ำสะอาด การกำจัดสิ่งขับถ่าย การจัดการมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมแมลงและสัตว์แทะ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย และมลพิษทางอากาศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.