เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

57-3 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ (ภาค กศ.บป.)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ 2(90) [Preparations for Field Experience in Public Health] จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขชุมชน ในด้านการรับรู้ ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพสาธารณสุขชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรมในอาชีพ