เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงงานมัลติมีเดีย(1-58)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานในการทำโครงงาน ประเภทของโครงงาน การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเครื่องมือและวิธีการเลือกใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานข้อเสนอโครงงาน การนำเสนอหัวข้อโครงงาน การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามวัตถุประสงค์และขอบเขต การทดสอบและการประเมินผลโครงงาน