การสร้างวีดิทัศน์(1-58)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิดีทัศน์ รูปแบบรายการโทรทัศน์ อุปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ในการสร้างวีดิทัศน์ กระบวนและขั้นตอนการผลิตวีดิทัศน์ การเขียนบทวีดิทัศน์ ฉาก แสงและกราฟิกในการสร้างวีดิทัศน์ การบันทึกเสียง การบันทึกภาพวีดิทัศน์ การตัดต่อวีดิทัศน์ การเผยแพร่วีดิทัศน์ เพื่อสร้างสื่อวีดิทัศน์อย่างสร้างสรรค์