ชั้น ม.3.1 ปีการศึกษา 2558

อุทัย เผียนสันเทียะ

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นม3/1 ทุกคน