ม. 2/2

อุทัย เผียนสันเทียะ

หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์ 3 (การใช้งานโปรแกรมกราฟฟิค) รหัสวิชา ง22201