การงานอาชีพและเทคโนโลยี เทอม 1 ปี 2558

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน การใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน

โดยวิเคราะห์ อภิปรายหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน การใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน

เพื่อการใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน และ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสนกับงาน มีโดยมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย คุณธรรม และค่านิยมมีจิตเป็นสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

ง 3.1 ม.3/1

ง 3.2 ม.3/2

ง 3.3 ม.3/3

ง 3.4 ม. 3/4

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด