ครูจริญญา ม่วงจีน

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการสอนรายวิชา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4