เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ครูจริญญา ม่วงจีน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จริญญา ม่วงจีน

โรงเรียนแก่งคอย

สำหรับการสอนรายวิชา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4