ครูจริญญา ม่วงจีน

จริญญา ม่วงจีน

โรงเรียนแก่งคอย

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการสอนรายวิชา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4