เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MICE 2_57

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาถึงความหมายและคำจำกัดความทางการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การสัมมนาและการจัดนิทรรศการ ประเภทและรูปแบบในการดำเนินการ การบริหารงบประมาณ การกำหนดราคา การดำเนินกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขาย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การสัมมนา และการจัดนิทรรศการ