MICE 2_57

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงความหมายและคำจำกัดความทางการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การสัมมนาและการจัดนิทรรศการ ประเภทและรูปแบบในการดำเนินการ การบริหารงบประมาณ การกำหนดราคา การดำเนินกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขาย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การสัมมนา และการจัดนิทรรศการ