เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศท. 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ (กศ.บป.3/2557)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อาคาร 5/402 อาทิตย์ 08.30-11.30 น.

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้