ศท. 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ (กศ.บป.3/2557)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อาคาร 5/402 อาทิตย์ 08.30-11.30 น.

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้