ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รุจิรา มรกตอัมพรกุล

โรงเรียนสตรีศึกษา2

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาฟิสิกส์