ม.2/12(ง20256)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง20256)

เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใช้ App Inventor

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 12