เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมขั้นต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา อธิบายความหมาย องค์ประกอบ หลักการของระบบสารสนเทศ การทำงานของคอมพิวเตอร์ การรับส่งผ่านระบบบัส คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสาระสนเทศ 4 ขั้น ได้แก่ การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดปัญหา การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี การดำเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบและการปรับปรุง ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 4-6 ขั้น ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทำเอกสารประกอบ โปรแกรมภาษาโครงงานและพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

สามารถใช้กระบวนการสารสนเทศแก้ปัญหา ติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ใช้โปรแกรมภาษาสร้างชิ้นงาน นำเสนอโครงงาน มีทักษะในการคิด ทักษะชีวิต และการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ รักชาติศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักษาความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ โอยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง