การเขียนโปรแกรมขั้นต้น
ผู้สอน

สุทธิกร กรมทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมขั้นต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15306

สถานศึกษา
โรงเรียนวาปีปทุม

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา อธิบายความหมาย องค์ประกอบ หลักการของระบบสารสนเทศ การทำงานของคอมพิวเตอร์ การรับส่งผ่านระบบบัส คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสาระสนเทศ 4 ขั้น ได้แก่ การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดปัญหา การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี การดำเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบและการปรับปรุง ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 4-6 ขั้น ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทำเอกสารประกอบ โปรแกรมภาษาโครงงานและพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

สามารถใช้กระบวนการสารสนเทศแก้ปัญหา ติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ใช้โปรแกรมภาษาสร้างชิ้นงาน นำเสนอโครงงาน มีทักษะในการคิด ทักษะชีวิต และการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ รักชาติศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักษาความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ โอยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.