เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานธุรกิจ(1-58)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการประกันภัย ทรัพย์สินทางปัญญา การให้สินเชื่อหรือเครดิต การออมทรัพย์และการลงทุน การซื้อขายสินค้าด้วยระบบไอซีที มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเอสเอ็มอี การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค หลักการปฏิบัติการจัดทำบัญชี ตลอดจนอธิบายขั้นตอนและกระบวนการทำบัญชีครบวงจรได้

ผลการเรียนรู้

  • 1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของการประกันภัย ทรัพย์สินทางปัญญาได้
  • 2.เข้าใจและอธิบายวิธีการและขั้นตอนของการประกันภัย ทรัพย์สินทางปัญญาได้
  • 3.เข้าใจและอธิบายการให้บริการสินเชื่อหรือการให้เครดิต
  • 4.เข้าใจและอธิบายความหมายการออมทรัพย์และการลงทุนได้
  • 5.เข้าใจและอธิบายการซื้อขายสินค้าด้วยระบบไอซีที
  • 6.เข้าใจและอธิบายความหมายเกี่ยวกับธุรกิจเอสเอ็มอี
  • 7.เข้าใจและอธิบายการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคได้
  • 8.เข้าใจหลักการปฏิบัติในการจัดทำบัญชีตอลดถึงอธิบายขั้นตอนและกระบวนการทำบัญชีครบวงจรได้