เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย Protocal TCP/IP, Client – Server, DNS, SUBNet, FTP, Telnet, E – mail, WWW การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล ปฏิบัติการใช้บริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต การเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต