เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.3 (1/2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐานจากแนวคิด หลักการ โครงสร้าง ตัวแปร การลำดับคำสั่ง การตรวจสอบ เงื่อนไข การควบคุมโปรแกรม คำสั่งแสดงผล การรับข้อมูล และการเขียนสคริปต์ตามขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ด้วยการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทำเอกสารประกอบ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลนำเสนองาน คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี การดำเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบและการปรับปรุง และการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน

โดยนำทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้เทคโนโลยี และทักษะการแก้ปัญหาสร้างโครงงาน ชิ้นงาน เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน และนำเสนองานได้อย่างเหมาะสม

เพื่อให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสร้างโครงงานและชิ้นงานที่มีกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความถนัด ความสนใจ และจิตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงานจากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบ