คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.3 (1/2558)
ผู้สอน

ดาวี ตันเวียง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.3 (1/2558)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15312

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐานจากแนวคิด หลักการ โครงสร้าง ตัวแปร การลำดับคำสั่ง การตรวจสอบ เงื่อนไข การควบคุมโปรแกรม คำสั่งแสดงผล การรับข้อมูล และการเขียนสคริปต์ตามขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ด้วยการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทำเอกสารประกอบ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลนำเสนองาน คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี การดำเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบและการปรับปรุง และการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน

โดยนำทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้เทคโนโลยี และทักษะการแก้ปัญหาสร้างโครงงาน ชิ้นงาน เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน และนำเสนองานได้อย่างเหมาะสม

เพื่อให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสร้างโครงงานและชิ้นงานที่มีกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศตามความถนัด ความสนใจ และจิตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงานจากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.